Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Administrator Soho Food SC , ul.Traktorowa 1, 52-213 Wrocław, NIP: 8992874923, REGON: 385273521

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sklep – internetowa platforma handlowa prowadzony przez Administratora pod adresem sohofood.pl.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika.

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Katarzyna Elżbieta Szwarc Katarzyna Kolankowska Soho Food SC, ul. Traktorowa 1, 52-213 Wrocław. NIP: 8992874923, REGON: 385273521.

Dane osobowe zbierane przez Soho Food SC za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Sohofood.pl dokłada wszelkich starań do poszanowania prywatności Klienta. 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w sklepie

  1. Korzystanie ze sklepu Sohofood.pl

Rejestracja Konta

Założenie Konta wiąże się z podaniem danych niezbędnych do jego utworzenia I obsługi. Dane dodatkowe (nie wymagane do założenia konta) mające na celu ułatwienie jego obsługi, Użytkownik podaje dobrowolnie. Dane te również są przetwarzane I można je usunąć w każdym czasie.  

Cel przetwarzania danych:

świadczenie usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Sklepie – podstawa prawna: niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

analityczny i statystyczny – podstawą prawna:  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności

ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

marketing Administratora – polegający na kierowaniu mailowych powiadomień, Newslettera o interesujących ofertach, treściach na stronie, w niektórych przypadkach mogą zawierać informacje handlowe. 

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Składanie zamówień 

Złożenie zamówienia przez Użytkownika Sklepu Sohofood.pl wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Cel przetwarzania danych 

realizacja złożonego zamówienia – podstawą prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna: obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

analityczny i statystyczny – podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

marketing Administratora – polegający na kierowaniu mailowych powiadomień, Newslettera o interesujących ofertach, treściach na stronie, w niektórych przypadkach mogą zawierać informacje handlowe. 

Formularze kontaktowe 

Administrator umożliwia skontaktowanie się  z nim poprzez użycie zamieszczonego na stronie Sohofood.pl formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych umożliwiających Administratorowi skontaktowanie się z Użytkownikiem I odpowiedź na jego pytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do przyjęcia I obsługi zapytania. Niepodanie ich skutkuje niemożliwością obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

Cel przetwarzania danych 

identyfikacja nadawcy oraz obsługa jego zapytania  – podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

analityczny i statystyczny – podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

  1. Pliki cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Administrator przetwarza pliki Cookies zapisane podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu i jego funkcjonalności. 

Cel przetwarzania danych

Identyfikacja Użytkowników zalogowanych w Sklepie, zapamiętywanie produtków dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia, zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, lub zapamiętywania danych logowania do Sklepu, przedstawiania anonimowych statystyk odnośnie korzystania ze strony Sklepu ( w tym Cookies Google Analytics – Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.).

Preferencje odnośnie plików Cookies można zmienić w każdej przeglądarce:

              Chrome

             Firefox

             Internet Explorer

             Opera

             Safari

             Microsoft Edge

  1. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo do dostępu  oraz przetwarzania swoich danych osobowych, w szczególności prawo do: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych może być  odwołane w każdym czasie bez negatywnych konsekwencji dla Użytkownika. Odwołanie zgody na przetwarzane danych niezbędnych do wykonania umowy może skutkować niemożliwością wykonania tej umowy. 

Wycofanie zgody przetwarzania danych wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

Wnioski odnośnie uprawnień Użytkownika względem przetwarzania danych należy kierować na adres mailowy sohofoodpl@gmail.com lub w formie pisemnej na adres ul.Traktorowa 1, 52-213 Wrocław. 

  1. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w takim jak banki i operatorzy płatności (PayU), podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia). Podmioty te stają się administratorem danych i stosują wszelkie mechanizmy ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów. 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

8.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

8.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

8.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

8.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

8.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

8.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

8.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

8.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

8.1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana I aktualizowana w razie potrzeby.