Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Sohofood.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Sohofood.pl prowadzony jest przez Soho Food SC, ul. Traktorowa 1, 52-213 Wrocław. NIP: 8992874923, REGON: 385273521. 

Regulamin jest skierowany do konsumentów oraz do przedsiębiorców. Określa zasady I tryb zawierania  z Konsumentem/Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca – Katarzyna Elżbieta Szwarc Katarzyna Kolankowska Soho Food SC z siedzibą we Wrocławiu

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sohofood.pl

Magazyn – magazyn zlokalizowany we Wrocławiu 51-180, ul. Pełczyńska 19, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Eprzepis – przepis w wersji elektronicznej. Przepisy mogą być zapisane w formacie plików PDF  bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy sohofood.pl. Eprzepisy są sprzedawane w postaci plików cyfrowych.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Kurier – pracownik jednej z firm kurierskich obsługujących dostawy przesyłek.

Punkt Odbioru – placówka w której można zrealizować osobisty odbiór złożonego zamówienia.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone ) z dostępem do sieci Internet i
  • przeglądarką internetową
  • -aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  • włączona obsługa plików cookies
   zainstalowany program FlashPlayer
 2. Do korzystania z Eprzepisów zakupionych w Sklepie niezbędne są urządzenia, funkcjonalności i oprogramowanie ujęte w pkt 1 powyżej oraz oprogramowanie komputerowe pozwalające na odtwarzanie plików w formacie .pdf 

§ 4

Zakładanie konta w Sklepie I Newsletter

 1. Konto –korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
 • Imię I nazwisko
 • Adres, tym nazwa ulicy, numer budynku, kod pocztowy, Miasto, kraj.
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 1. Założenie konta jest darmowe a usługa konto jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytuły jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy na adres email sohofoodpl@gmail.com lub pisemnie na adres ul. Traktorowa 1, 52-213 Wrocław. 
 1. Newsletter –korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta –z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sohofoodpl@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul.Traktorowa 1, 52-213 Wrocław.

§ 5

Zasady składania zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się do sklepu danymi swojego konta ( opcjonalnie -o ile było założone).
 2. Wybrać Produkt lub Produkty będący przedmiotem zamówienia a następnie kliknąć przycisk “dodaj do koszyka”
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości zakupów bez rejestracji – “Szybkie Zakupy” – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki, podać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. Kliknąć przycisk “Kupuję I płacę” oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2, za pomocą przelewu bankowego lub w odrębnym odnośniku do płatności przez system PayU.
 4. Jeśli przedmiotem zamówienia jest ePrzepis w postaci pliku, dokument w formacie .pdf zostaje przesłany drogą mailową do Klienta na adres e-mail przynależny do konta klienta, lub adres e-mail podany przy składaniu zamówienia przy opcji “Szybkie Zakupy” bez logowania. Zabrania się powielania i udostępniania ePrzepisu osobom trzecim. 
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 
 2. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej i jest jednoznaczne z zawarciem umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
 •  anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia)
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie)
 • realizację całości zamówienia w nowym terminie w zależności od dostępności brakującego towaru. 
 1. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z proponowanych wyżej rozwiązań lub też skontaktowanie się z Klientem będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca może anulować zamówienie w całości. 
 2. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. W przypadku nieodebrania przez Klienta przedmiotu zamówienia Sprzedawca będzie uprawniony wezwać Klienta do odebrania przedmiotu zamówienia na koszt Klienta w terminie 14 dni, pod rygorem odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W przypadku nieodebrania przez Klienta przedmiotu Zamówienia we wskazanym terminie Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Korespondencja w tej sprawie będzie prowadzona na adres e-mail podany przez Klienta. Na skutek takiego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zatrzyma Produkty stanowiące przedmiot zamówienia i zwróci Klientowi cenę uiszczoną za Produkty ujęte w złożonym Zamówieniu. Jednakże w takim wypadku Sprzedawca tytułem odszkodowania za niewykonanie Umowy Sprzedaży zatrzyma kwotę stanowiącą koszt nadania Produktów Klientowi i ich zwrotu do Sklepu, jak również inne poniesione koszty. Postanowienie to będzie wiązać Strony po odstąpieniu Sprzedawcy od umowy.

§ 6

Opcje dostawy i Płatności 

 1. W zależności od adresu dostawy Klient może skorzystać z następujących możliwości:

Dostawy:

 • Paczkomat InPost
 • Kurier DPD
 • Paczka pocztowa ekonomiczna lub priorytetowa

Płatności:

 • Płatności elektoniczne za pośrednicwtem system PayU
 • Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem system PayU
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Kuriera
 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki  Paczkomatu InPost
 1. Szczegółowe informacje odnośnie metod dostawy wraz z aktualnym cennikiem znajdują się na stronie www.sohofood.pl w odnośniku DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
 1. Dostawa jest możliwa do krajów EOG i USA. 

§ 7

Kody Rabatowe

 1. Sklep sohofood.pl może wysłać Klientowi kod rabatowy do wykorzystania podczas zakupów. Należy go wpisać w oznaczone pole podczas składania zamówienia w sklepie sohofood.pl.
 2. Kody rabatowe posiadają swoją datę ważności, po której nie mogą być użyte. Kod rabatowy nie może być użyty z innym kodem rabatowym w jednym zamówieniu. 

§ 8

Warunki zawierania umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

 1. Zawarcie umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu Zamówienia przez klienta w sklepie internetowym sohofood.pl zgodnie  z §5 ust. 5-6.
 1. Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem dla zamówień o wartości powyżej 1000zł brutto, Sklep zastrzega sobie prawo do zażądania opłacenia zamówienia z góry przed rozpoczęciem jego realizacji.
W razie braku płatności w wyznaczonym terminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i uznaje się umowę za niezawartą. 

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od następnego dnia roboczego po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od roboczego dnia następnego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o terminie gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. Dostawa Produktów odbywa się na terenie wybranych krajów świata, wskazanych we właściwych ofertach podmiotów ujętych w §6 ust. 3, z zastrzeżeniem nie zawierania w kosztach przesyłki ewentualnych opłat celnych i innych opłat związanych z dostarczeniem przesyłki pod wskazany adres zagraniczny. Wszystkie dodatkowe koszty i niezbędne formalności związane z przesyłką spoczywają na Kliencie.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 4 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na pisemnie na adres: ul. Traktorowa 1, 52-213 Wrocław lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sohofoodpl@gmail.com
 2. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie www.sohofood.pl w odnośniku ZWROT I REKLAMACJA. 
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 1. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

  Skutki odstąpienia od Umowy:
  – W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  – W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia/odbiór osobisty oferowany przez Sprzedawcę.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. 
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy:
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  – o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym, w terminach wynikających z kodeksu cywilnego.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres ul. Traktorowa 1, 52-213 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres sohofoodpl@gmail.com przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu w zakładce REKLAMACJA/ZWROT
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. W celu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca może zażądać dokonania dodatkowych czynności, w szczególności wykonania i przesłania fotografii reklamowego Produktu lub odesłania reklamowanego Produktu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 13

Zwrot należności Klientom

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
 • zwrotu produktu (na podstawie odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone Klientowi za pośrednictwem przewoźnika;
 • zwrotu produktu (na podstawie odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry;
 • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 1. W przypadku zwrotu produktu (na podstawie odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem, z zastrzeżeniem §11 ust. 6.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy sohofood.pl).
 3. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone: 
 • z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej; 
 • przy odbiorze u kuriera lub w paczkomacie
 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 
 2. W przypadku gdy zwrot produktów (na podstawie odstąpienia od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Punkcie Odbioru, a zamówienie:
  • zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4.
 3. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, chyba że Klient w uzgodnieniu ze Sprzedawcą podał inny rachunek bankowy jako właściwy do zapłaty.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy z Klientem zawierane są w języku polskim
 2. Waluta płatności w sklepie internetowym to Złoty Polski.